สมัครงาน Photo Fair @ไบเทคบางนา ค่าแรงวันละ 600 บาท

สมัครงาน Photo Fair @ไบเทคบางนา ค่าแรงวันละ 600 บาท
สมัครงาน Photo Fair
สมัครงาน Photo Fair

สมัครงาน Photo Fair @ไบเทคบางนา ค่าแรงวันละ 600 บาท ในเวลานี้ทางเราต้องการคนร่วมทำงานในงานโฟโต้แฟร์เป็นจำนวนหลายอัตรา ด่วนมาก!! มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในบู๊ทแสดงสินค้า สำหรับท่านใดที่มีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากท่านใดที่สนใจที่จะสมัครงาน สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานได้ด้านในค่ะ

งาน Photo Fair @ ไบเทคบางนา
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
ค่าแรง 600 บาท/วัน (ขอคนที่ทำได้ทั้ง 5 วัน )

รายละเอียด :

• ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในบู๊ทแสดงสินค้า
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าและการใช้งานเว็ปไซต์www.lalapixthailand.com
• โน้มน้าวให้ลูกค้าเข้าบู๊ท เสนอขาย และอธิบาย voucher ให้ลูกค้า
• ขอคนที่สามารถทำงานได้ทั้ง 5 วัน ตามที่ประกาศไว้ค่ะ
** ขออนุญาติแต่งกายสุภาพนะคะ ขอบคุณค่ะ **

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย-หญิงอายุ 18 –35 ปี
2. จบการศึกษาระดบั มธัยมตอนปลายข้ึนไป หรือเทียบเท่า หรืออยรู่ ะหว่างศึกษาอยู่
3. มีใจรักงานบริการ และงานขายขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
4. สามารถเดินทางไปท างานได้เองและปฏิบัติงานไดค้รบท้งั 5วนั เท่าน้นั
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
6. ชอบและสนใจงานพิมพ์และการถ่ายภาพ หรือเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
7. ไม่จ าเป็ นต้องมีประสบการณ์ หรือ หากมีประสบการณ์งานขาย มาจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

–ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
*** ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2ธ.ค. 2018 ( ตอ้งการคนที่สามารถปฏิบตัิงานไดค้รบท้งั 5วนั เท่าน้นั )
เวลาปฏิบัติงาน 10.00 –22.00 น.
สนใจสามารถเขา้มากรอกใบสมคัรและสัมภาษณ์งานดว้ยตนเองเทา่ น้นั 58/78 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 สามารถมาสมัครได้ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ 10.00 – 16.00 น.
หมดเขตรับสมัครงาน 16 พ.ย. 2018 หรือเมื่อได้ครบตามจ านวนแล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียม

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
• ส าเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย

วิธีการรับสมัครงาน :

  • สอบถามขอ้ มูลเพิ่มเติมได้
  • โทร : 096 769 6000
  • Line ID : lalapixpro1
  • Email : sale@lalapix.com
Google+ Linkedin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*
*